ISA - U.P. Chapter Committee List
President Dr. RK Bhasker
Vice President Dr. Dinesh Kaushal
President Elect Dr. Monica Kohli
Honorary Secretary Dr. Bharat Bhushan
Treasurer Dr. Amit Rastogi
Past President Dr. Navneet Agarwal
Editor Dr. Prabhat Tiwari
Executive Council Member Dr. Usha Shukla
Dr. Rajiv Gautam
Dr. Kushant Gupta
Dr. Pranav Gupta
Dr. Ratan Pal Singh
Dr. Pushkar Ranjan
Senior Advisors Dr. (Brig) T Prabhakar
Dr. Deepak Malviya
Dr. L D Mishra
Dr. PK Singh
Dr. Virendra Sharma